Uvjeti poslovanja

Friendly Fire d.o.o.
Fočići 3
10000 Zagreb
OIB: 98424676537
VAT: HR98424676537
Društvo upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS 081389906; Temeljni kapital: 2.000.000,00 kn

Na uvjete poslovanja i korištenja stranica https://shop.friendlyfireesports.com i sklapanja ugovora na daljinu putem sredstva daljinske komunikacije primjenjuju se prvenstveno ovdje navedeni Uvjeti poslovanja i korištenja, osim u slučaju da se ugovorne strane (Prodavatelj i Kupac) ne dogovore drugačije. Uvjeti poslovanja i korištenja podliježu Zakonu o zaštiti potrošača (NN 41/14) te Zakonu o obveznim odnosima (NN 35/05 i NN 41/08). Obratite posebnu pozornost na razliku uvjeta koji se odnose između kupovine (ugovora) na prodajnom mjestu u trgovini i kupovine (ugovora) sklopljenog na daljinu (Internet trgovina).

Pri naručivanju proizvoda sredstvima daljinske komunikacije Kupac će odmah biti upoznat sa svim propisanim podacima iz članka 57. sukladno članku 66. točka 2. Zakona o zaštiti potrošača

CIJENE PROIZVODA I USLUGA istaknute na Internet stranicama, reklamama i u katalozima izražene su u kunama i u njih je uračunat PDV. U cijene proizvoda nisu uključeni troškovi dostave. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja i mogu se promijeniti bez prethodne najave.

TROŠKOVI DOSTAVE iznose 45 kuna za područje Hrvatske za jednu narudžbu.

Friendly Fire d.o.o. zadržava pravo pogreške u opisu i fotografiji, te reklamnom prikazu proizvoda.

Sva prava kupca na reklamacije i povrate opisana su u ovim uvjetima.

NAČINI PLAĆANJA

 • Plaćanje pouzećem: Iznos računa kupac podmiruje u gotovini, prilikom preuzimanja paketa
 • U poslovnicama Friendly Fire Esports Arena: gotovinom ili bankovnom karticom

ISPORUKA PROIZVODA

Naručene artikle isporučujemo GLS-om. Isporuka će uslijediti u roku 1-3 radna dana od dana narudžbe, a najkasnije 30 dana ukoliko je tako dogovoreno. Ukoliko se pojavi nemogućnost isporuke odabranog proizvoda zbog toga što proizvod nemamo na zalihi ili ga više ne možemo naručiti, Friendly Fire d.o.o. će obavijestiti kupca, a kupac ima pravo odustati od narudžbe/ugovora ili pristati na naknadni rok za isporuku ukoliko je to moguće. Sve naručene artikle nastojati ćemo isporučiti u jednom paketu. Ukoliko to zbog stanja zaliha neće biti moguće, zadržavamo pravo isporuke u više pošiljaka.

REKLAMACIJE PROIZVODA

IZJAVA O JAMSTVU I SERVISNI UVJETI

Za sve proizvode za koje dajemo jamstvo vrijede jamstveni uvjeti navedeni u jamstvenom listu koji dolazi uz svaki proizvod. Kupac nije dužan čuvati jamstveni list nakon kupnje, no preporučamo da to čini radi korisnih uputa u njemu. Garantiramo da će proizvod koji se koristi sukladno priloženim uputama i jamstvenom listu, u jamstvenom roku pravilno funkcionirati. U slučaju kvara i drugih mogućih nedostataka obvezujemo se da ćemo izvršiti popravak ili zamjenu proizvoda u razumnom roku sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

OBAVIJEST O NAČINU PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA

Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (N.N. 41./2014.), možete poslati putem pošte (na adresu Ilirska grana 5, 10110 Zagreb), elektroničke pošte (na [email protected]) kao i u poslovnicama Friendly Fire Esports Arena. Ukoliko se prigovor podnosi u poslovnicama, Friendly Fire d.o.o. je dužan odmah pisanim putem ovjeriti njegov primitak. Kako bi Friendly Fire d.o.o. sukladno članku 10. stavak 5. Zakona potvrdio primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorio, kupac je dužan navesti točne podatke za primitak istog.

Odgovor na prigovor kupca Friendly Fire d.o.o. zakonski mora dati u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora. U suprotnom se kupac može obratiti Državnom inspektoratu ili Udruzi za zaštitu potrošača.

Ukoliko prihvaćate uvjete korištenja, prihvaćate i Opće uvjete poslovanja.

Friendly Fire d.o.o zadržava pravo izmjene ovih uvjeta i pravila bez prethodne najave. Uvjeti poslovanja su sukladni zakonima Republike Hrvatske. U slučaju eventualnog spora trgovac i potrošač će spor riješiti mirnim putem, a ukoliko nije moguće nadležan je redovno nadležan sud u Zagrebu.

Informativni obrazac o pravu na jednostrani raskid ugovora sklopljenog na daljinu

 • Registrirani korisnik ima pravo u roku od 14 (četrnaest) kalendarskih dana od dana dostave proizvoda kupljenog na daljinu jednostrano raskinuti ugovor.
 • Rok je prekluzivan i započinje teći od dana kada je korisniku, ili trećoj osobi, a koja nije prijevoznik, proizvod koji čini predmet ugovora predan u posjed.
 • Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, mora nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, elektroničkom poštom u obliku obrasca za jednostrani raskid ugovora kojeg možete preuzeti ovdje.
 • U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora.
 • Korisnik mora izvršiti povrat proizvoda bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana davanja izjave o raskidu ugovora. Prekoračenje ovog roka rezultira gubitkom prava na jednostrani raskid odnosno povrat plaćenog.
 • Troškove povrata proizvoda snosi korisnik.
 • Korisnik isto tako snosi trošak svakog umanjenja vrijednosti robe (Članak 77.ZZP) (otpakirana roba, izgubljena dokumentacija i dijelovi, oštećenja, korištenje robe i slično), osim onoga koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti.
 • Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije te ukoliko se isti ne dostave u naknadnom roku od 8 dana smatra se da Kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe te Friendly Fire d.o.o. nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava.
 • Friendly Fire d.o.o. će izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu proizvod bude vraćen odnosno, nakon što mu korisnik dostavi dokaz da je proizvod na isti način na koji mu je dostavljen, poslao natrag.
 • Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora Friendly Fire d.o.o. će dostaviti korisniku elektroničkom poštom bez odgađanja.